ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea

Your Poster

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1

โดยมหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea

ร่วมกับ บริษัท เอซ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด


ขยายเวลารับสมัคร!!! สมัครด่วน ภายใน 25 สิงหาคม 2566

สมัครเป็นทีม (ทีมละ 2 คน ประกอบด้วย นักเรียน 1 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน)

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเกาหลี ก็สามารถสมัครได้


รับฟรี! คอร์สภาษาเกาหลีเบื้องต้นและคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุนท่าน

กรอกใบสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
Your Poster

คุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. สัญชาติไทย
 2. ต้องมีอายุระหว่าง 16 – 18 ปี (นับถึงวันเดินทาง)
 3. กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ)
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสาธารณรัฐเกาหลี
 7. มีความสนใจวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย


รายละเอียดการสอบ
 1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำข้อสอบคัดเลือกรอบแรก โดยข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยจานวน 100 ข้อ กำหนดเวลาการทำข้อสอบ 30 นาที เนื้อหาในการสอบประกอบด้วย
  1. )   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น จำนวน 40 ข้อ
  2. )   วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย จำนวน 25 ข้อ
  3. )   วัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย จำนวน 25 ข้อ
  4. )   การพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานสำหรับเยาวชน จำนวน 10 ข้อ
 2. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 50 ทีม (5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 10 ทีม) โดยพิจารณาจากทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันในรอบแรกผ่านข้อสอบออนไลน์ คะแนนของแต่ละภูมิภาคจะพิจารณาแยกจากกัน หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากวันและเวลาที่ข้อสอบถูกส่งมาก่อน
 3. ดำเนินการแข่งขันตอบปัญหารอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย โดยมีงบประมาณค่าเดินทางสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ ทีมละ 1,000 บาท
 4. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 10 ทีม (20 คน) พิจารณาจากทีมที่คะแนนสูงสุดของแต่ละภูมิภาคจากการแข่งขันตอบปัญหา ภูมิภาคละ 2 ทีม รวมทั้งหมด 10 ทีม (คะแนนของแต่ละภูมิภาคพิจารณาแยกจากกัน)


กำหนดการ
Your Poster

ทุนการศึกษา


ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 คน จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน มูลค่าทุนละ 75,000 บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 3. ค่าที่พัก (พักห้องละ 2 – 4 คน)
 4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ตามหลักสูตร Introduction to Korean Contemporary Culture โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ในการทัศนศึกษาตามกำหนดการของศูนย์ฯ
 6. ค่าซิมการ์ดพร้อมอินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาของโครงการ
 7. ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
 8. ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน - ที่พัก - สนามบิน และค่าเดินทางทัศนศึกษาตามกำหนดการ
 9. เจ้าหน้าที่จากทางศูนย์ฯ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางอย่างไรก็ตาม ทุนการศึกษานี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางของผู้รับทุน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ


ผู้สมัครทุกคน จะได้สิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนโครงการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการรับคอร์สเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น จำนวน 10 ชั่วโมงฟรี! โดย บริษัท ACE ONLINE จำกัด โดยเนื้อหาของคอร์สเรียนจะนำมาออกข้อสอบด้วยจำนวน 40 ข้อ (ระบบจะเปิดคอร์สเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อการสมัครเสร็จสิ้น)
 2. สิทธิในการรับคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน โดย บริษัท ฟิตทูฟลายสตูดิโอ จำกัด โดยเนื้อหาของคอร์สเรียนจะนำมาออกข้อสอบด้วยจำนวน 10 ข้อ (ระบบจะเปิดคอร์สเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อการสมัครเสร็จสิ้น)
 3. ใบประกาศเข้าร่วมโครงการ (จะได้รับเมื่อทำข้อสอบออนไลน์เสร็จสิ้น) สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ทุกสาขา และสามารถใช้เป็นส่วนลด 20% สำหรับการเรียนใน 4 หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้แก่
  1. ]   หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอีสปอร์ต
  2. ]   หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. ]   หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล)
  4. ]   หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 4. สิทธิในการซื้อคอร์สสรุปเนื้อหาและติวสอบ A-Level จาก ACE ON DEMAND จำนวน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ทุกวิชาสอนโดยคณาจารย์ระดับประเทศ พร้อมกับคอร์สแนะแนวอาชีพ และแนะแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ในราคาพิเศษ 99 บาท จากราคา 999 บาท ต่อปี
 5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ในการทัศนศึกษาตามกำหนดการของศูนย์ฯ


โดยสามารถใช้สิทธิได้จากการคลิกแบนเนอร์ด้านท้ายของหน้าเว็บเพจนี้ หรือ คลิกแบนเนอร์จากหน้า Dashboard ของระบบรับสมัครเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว


อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
- ดาวโหลดรายละเอียดโครงการทุนแลกเปลี่ยนไทย-เกาหลีรุ่นที่ 1
- ดาวโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการผู้สมัครทุนทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้สนับสนุนโครงการ ดังนี้