ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea


ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกฎหมายกัญชาเสรี

เผยแพร่วันที่ 24 กันยายน 2565ดาวโหลดเอกสาร


ดาวโหลด infographic

ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย ดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,218 ตัวอย่างจากทุกภาคของประเทศ กระจายในทุกกลุ่มอายุ สำรวจระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2565 ได้ผลการสำรวจดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มประชากร


เพศอายุอาชีพระดับการศึกษา
Back to top