ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea


ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4

เผยแพร่วันที่ 26 เมษายน 2565


ดาวโหลดเอกสาร


ดาวโหลด infographic

รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า


ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ผู้ประสานงาน จัดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ดำเนินการสำรวจและประมวลผลผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 20,141 ตัวอย่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเขตละไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนรายแขวง จำนวน 180 แขวงใน กทม. สำรวจระหว่างวันที่ 15 - 22 เมษายน 2565 ผลการสำรวจ มีดังนี้


1. ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งนี้คือใคร


ผลคะแนนรวม
ผลคะแนนรายเขต

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มประชากร


เพศอายุอาชีพระดับการศึกษา
Back to top