ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea


ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

เผยแพร่วันที่ 2 เมษายน 2565


ดาวโหลดเอกสาร


ดาวโหลด infographic

จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ผู้ประสานงาน จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต สำรวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้


1. ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งนี้คือใคร


ผลคะแนนรวม
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มประชากร


เพศอายุอาชีพระดับการศึกษา
Back to top