ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

เผยแพร่วันที่ 15 มีนาคม 2565

ดาวโหลดเอกสาร

จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ผู้ประสานงาน จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต สำรวจระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 7,062 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้


กลุ่มว่าที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูง เป็นว่าที่ผู้สมัครสองคนที่ได้รับคะแนนนิยมเกินร้อยละ 20 ได้แก่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ยังคงมีผลการสำรวจชนะว่าที่ผู้สมัครคนอื่น โดยได้ผลการสำรวจร้อยละ 29.3 อย่างไรก็ตาม คะแนนของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 4.51 และ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่มีคะแนนนิยมตามมาเป็นอันดับสอง ได้คะแนนร้อยละ 25.2 ลงลงจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 3.09 และตามหลังชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยู่ร้อยละ 4.1


กลุ่มว่าที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนปานกลาง เป็นว่าที่ผู้สมัครสองคนที่ได้รับคะแนนนิยมเกินร้อยละ 10 ได้แก่ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้คะแนนความนิยม 11.6 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ก่อน ร้อยละ 3.03


กลุ่มว่าที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนต่ำ เป็นว่าที่ผู้สมัครสองคนที่ได้รับคะแนนนิยมน้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ อัศวิน ขวัญเมือง ได้คะแนนร้อยละ 5.4 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 0.31, รสนา โตสิตระกูล ได้คะแนนร้อยละ 2.7 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 0.22 , สกลธี ภัททิยะกุล ได้คะแนนร้อยละ 3.6 (เป็นครั้งแรกที่มีชื่อในการสำรวจ)


ทั้งนี้ ยังมีผู้ไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 21.7 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 1.41 และมีผู้ประสงค์ไม่ไปใช้สิทธิ ร้อยละ 0.5ผลการสำรวจในรายละเอียด มีดังนี้

1. ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งต่อไป คือใคร


ผลคะแนนรวม
2. ท่านเชื่อมั่นว่า ว่าที่ผู้สมัครฯ ท่านใดจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุด


2.1 ด้านปัญหาปากท้อง2.2 ด้านสาธารณสุข2.3 ด้านฝุ่นพิษ/ควันพิษ2.4 ด้านน้ำท่วม/น้ำรอระบาย2.5 ด้านการจราจร2.6 ด้านการศึกษา2.7 ด้านการให้บริการของกรุงเทพมหานคร2.8 ด้านความปลอดภัยสาธารณะ2.9 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา2.10 ด้านความเท่าเทียมทางเพศ
Back to top