ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

เผยแพร่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวโหลดเอกสาร

ปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่คาดหมายว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร หลังจากมีการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้วทั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ยังขาดเพียงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่คาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ผู้ประสานงาน จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจแยกรายเขตตามเขตการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 เขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,035 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้1. ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งต่อไป คือใคร


ผลคะแนนรวม
2. ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ท่านให้ความสำคัญกับนโยบายด้านใดของผู้สมัครผู้ว่า กทม. มากที่สุด


ผลคะแนนรวม
รายการอ้างอิง
Back to top