ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea

ผลวิจัย

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกฎหมายกัญชาเสรี


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย ดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,218 ตัวอย่างจากทุกภาคของประเทศ กระจายในทุกกลุ่มอายุ สำรวจระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2565...


ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำรวจแยกรายแขวงจำนวน 180 แขวงใน กทม. สำรวจระหว่างวันที่ 15 - 22 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 20,141 ตัวอย่าง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำรวจแยกรายเขตจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง สำรวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ตัวอย่าง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสำรวจแยกรายเขตจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 7,062 ตัวอย่าง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำรวจแยกรายเขตตามเขตการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 เขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,035 ตัวอย่าง